مطالب مفید http://hmidraza1381.mihanblog.com 2019-01-23T07:25:14+01:00 text/html 2018-12-08T15:28:35+01:00 hmidraza1381.mihanblog.com حمیدرضا رستمی عکس نوشته http://hmidraza1381.mihanblog.com/post/166 <img src="http://s8.picofile.com/file/8345120984/Untitled_3.jpg" alt="" width="526" vspace="0" hspace="0" height="263" border="0" align="bottom"> text/html 2018-12-08T14:34:08+01:00 hmidraza1381.mihanblog.com حمیدرضا رستمی عکس نوشته http://hmidraza1381.mihanblog.com/post/165 <img src="http://s8.picofile.com/file/8345115676/Untitled_3.jpeg" alt="" width="523" vspace="0" hspace="0" height="293" border="0" align="bottom"> text/html 2018-10-12T10:18:52+01:00 hmidraza1381.mihanblog.com حمیدرضا رستمی حرف http://hmidraza1381.mihanblog.com/post/161 <div style="direction: rtl;" align="right"><font size="2" face="wingdings" color="#6666CC"><b><i>حرف هایی که میزنیم........</i></b></font></div><div align="right"><font size="2" face="wingdings" color="#6666CC"><b><i>دست دارند!!!!</i></b></font></div><div align="right"><font size="2" face="wingdings" color="#6666CC"><b><i><br></i></b></font></div><div align="right"><font size="2" face="wingdings" color="#6666CC"><b><i>دست های بلندی که گاهی،</i></b></font></div><div align="right"><font size="2" face="wingdings" color="#6666CC"><b><i>گلویی را می فشارند</i></b></font></div><div align="right"><font size="2" face="wingdings" color="#6666CC"><b><i>و نفس فرد را می گیرند!!!!</i></b></font></div><div align="right"><font size="2" face="wingdings" color="#6666CC"><b><i><br></i></b></font></div><div align="right"><font size="2" face="wingdings" color="#6666CC"><b><i>حرف هایی که میزنیم.....پا دارند!!!</i></b></font></div><div align="right"><font size="2" face="wingdings" color="#6666CC"><b><i>پاهای بزرگی که گاهی،</i></b></font></div><div align="right"><font size="2" face="wingdings" color="#6666CC"><b><i>جایشان را روی دلی می گذارند</i></b></font></div><div align="right"><font size="2" face="wingdings" color="#6666CC"><b><i>وبرای همیشه می مانند!!!</i></b></font></div><div align="right"><font size="2" face="wingdings" color="#6666CC"><b><i><span style=""><br></span></i></b></font></div><div align="right"><font size="2" face="wingdings" color="#6666CC"><b><i>حرف هایی که میزنیم.....چشم دارند!!!!</i></b></font></div><div align="right"><font size="2" face="wingdings" color="#6666CC"><b><i>چشم های سیاهی که،</i></b></font></div><div align="right"><font size="2" face="wingdings" color="#6666CC"><b><i>گاهی به چشم های دیگران نگاه میکنند،</i></b></font></div><div align="right"><font size="2" face="wingdings" color="#6666CC"><b><i>وآنها را در شرمی بیکران فرو میبرند!!!</i></b></font></div><div align="right"><font size="2" face="wingdings" color="#6666CC"><b><i><br></i></b></font></div><div align="right"><font size="2" face="wingdings" color="#6666CC"><b><i><br></i></b></font></div><div align="right"><font size="2" face="wingdings" color="#6666CC"><b><i>پس مراقب حرفهایی که میزنیم باشیم</i></b></font></div><div align="right"><font size="2" face="wingdings" color="#6666CC"><b><i>زیرا</i></b></font></div><div align="right"><font size="2" face="wingdings" color="#6666CC"><b><i>سنجیده سخن گفتن از سکوت هم دشوار</i></b></font></div><div align="right"><font size="2" face="wingdings"><b><font color="#6666CC"><i>تراست!!!!</i></font><br></b></font></div><font size="2" face="wingdings"><b> </b></font> text/html 2018-10-08T16:08:42+01:00 hmidraza1381.mihanblog.com حمیدرضا رستمی دلخوشی http://hmidraza1381.mihanblog.com/post/160 <div><font size="2"><b>هیچوقت دلخوشی کسی رو ازش <br></b></font></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><font size="2"><b>نگیرین این دلخوشی میتونه:</b></font></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><font size="2"><b>یه سلام</b></font></div><div><font size="2"><b>یه احوالپرسی <br></b></font></div><div><font size="2"><b>یه حواسم بهت هست</b></font></div><div><font size="2"><b>یه صدای گرم و دوستانه</b></font></div><div><font size="2"><b>و یه حس خوب باشه</b></font></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><font size="2"><b>دوستی ها رو دست کم نگیرین</b></font></div><div><font size="2"><b>همین........</b></font></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><font size="2"><b>بچه ها شوخی شوخی به گنجشک ها سنگ میزنن</b></font></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><font size="2"><b>ولی گنجشک ها جدی جدی میمیرن.....!!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/82.gif"></b></font></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><font size="2"><b>آدما شوخی شوخی به هم زخم زبون میزنن</b></font></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><font size="2"><b>ولی دلها جدی جدی می شکنند.....!!!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/68.gif"></b></font></div> text/html 2018-10-07T19:40:53+01:00 hmidraza1381.mihanblog.com حمیدرضا رستمی حقیقت http://hmidraza1381.mihanblog.com/post/159 <div><span style="background-color: rgb(255, 204, 51);"><font size="2"><b>چهار حقیقت غیر قابل انکار زندگی:</b></font></span></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><span style="background-color: rgb(153, 51, 0);"><font size="2"><b><br></b></font></span></div><div><span style="background-color: rgb(51, 255, 51);"><font size="2"><b>!- به بچه هاتون آموزش ثروتمندشدن ندهید</b></font></span></div><div><span style="background-color: rgb(51, 255, 51);"><font size="2"><b>بلکه آموزش خوشبختی را بدهید تا وقتیکه <br></b></font></span></div><div><span style="background-color: rgb(51, 255, 51);"><font size="2"><b>بزرگ میشن ارزش چیز ها زا بدانند نه قیمت آنها را.</b></font></span></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><span style="background-color: rgb(153, 153, 0);"><font size="2"><b><br></b></font></span></div><div><span style="background-color: rgb(153, 153, 0);"><font size="2"><b>2- غداتونو عین دارو بخورید و گرنه <br></b></font></span></div><div><span style="background-color: rgb(153, 153, 0);"><font size="2"><b>مجبور خواهید شد داروتونو عین</b></font></span></div><div><span style="background-color: rgb(153, 153, 0);"><font size="2"><b>غذا بخورید.</b></font></span></div><div><span style="background-color: rgb(153, 153, 0);"><font size="2"><b><br></b></font></span></div><div><span style="background-color: rgb(102, 255, 255);"><font size="2"><b><br></b></font></span></div><div><span style="background-color: rgb(102, 255, 255);"><font size="2"><b>3- کسی که شمارو دوست داره هرگز</b></font></span></div><div><span style="background-color: rgb(102, 255, 255);"><font size="2"><b>رهاتون نمیکنه. چونکه اگر صدها دلیل <br></b></font></span></div><div><span style="background-color: rgb(102, 255, 255);"><font size="2"><b>برای ترک شما داشته باشه یک دلیل برای</b></font></span></div><div><span style="background-color: rgb(102, 255, 255);"><font size="2"><b>موندن پیدا میکنه.</b></font></span></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><span style="background-color: rgb(0, 204, 204);"><font size="2"><b>4- بین انسان و انسان بودن تفاوت</b></font></span></div><div><font size="2"><b><span style="background-color: rgb(0, 204, 204);">بسیار است. فقط عده کمی متوجه این تفاوتند</span><br></b></font></div> text/html 2018-10-07T16:25:29+01:00 hmidraza1381.mihanblog.com حمیدرضا رستمی بهترین دکتر http://hmidraza1381.mihanblog.com/post/158 <div><font size="2"><b>شش تا از بهترین دکترها :</b></font></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><font size="2"><b>1- نور خورشید<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><br></b></font></div><div><br></div><div><font size="2"><b>2- استراحت <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/28.gif"></b></font></div><div><br></div><div><font size="2"><b>3- ورزش <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/76.gif"></b></font></div><div><br></div><div><font size="2"><b>4- رژیم غذایی مناسب</b></font></div><div><br></div><div><font size="2"><b>5- اعتماد به نفس</b></font></div><div><br></div><div><font size="2"><b>6- دوستان</b></font></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><br><font size="2"><b></b></font></div> text/html 2018-10-06T15:18:54+01:00 hmidraza1381.mihanblog.com حمیدرضا رستمی شعور http://hmidraza1381.mihanblog.com/post/157 <div><font size="2"><b>دوستی می گفت : بچه که بودم ، یه جوجه داشتم</b></font></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><font size="2"><b>که خیلی دوستش داشتم.<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/12.gif"></b></font></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><font size="2"><b>سه روز گرفتمش جلو صورتم باهاش حرف بزنم که</b></font></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><font size="2"><b>یهو نوک زد توی چشمم.</b></font></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><font size="2"><b>تو عالم بچگی کلی بهش فوش دادم....<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/82.gif"></b></font></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><font size="2"><b>اما الان میفهمم که تقصیر اون نبود!!!</b></font></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><font size="2"><b>تقصیر خودم بود!!</b></font></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><font size="2"><b><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif">هروقت کسی که شعور و فهم درستی نداره رو به</b></font></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><font size="2"><b>خودت نزدیک کنی ، حتما بهت آسیب میزنه!!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif"></b></font></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><font size="2"><b>اینه یه قانونه..........<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></b></font></div> text/html 2018-07-05T06:26:51+01:00 hmidraza1381.mihanblog.com حمیدرضا رستمی احساس مثبت http://hmidraza1381.mihanblog.com/post/155 <font size="2"> </font><div><font size="2"><b>اگر قطره ای آب درون دریاچه ای</b></font></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><font size="2"><b>بیفتد، هیچ اثری از آن نمی ماند<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/6.gif"></b></font></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><font size="2"><b>اما اگر همین قطره بر روی برگی افتد</b></font></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><font size="2"><b>بر روی آن خواهد درخشید،</b></font></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><font size="2"><b>پس بهترین مکان را انتخاب کنید</b></font></div><div><font size="2"><b><br></b></font></div><div><font size="2"><b>تابدرخشید.......<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></b></font></div><font size="2"> </font> text/html 2018-03-09T13:27:41+01:00 hmidraza1381.mihanblog.com حمیدرضا رستمی داستان http://hmidraza1381.mihanblog.com/post/153 <b><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">یک مجسمه ساز روی صخره ای</font></b> <font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><b>مشغول به کار بود.<br><br>کسی که آمده بود ببیند یک مجسمه چگونه ساخته می شود،<br><br>اثری از مجسمه ندید، او فقط سنگی را دید که در اینجا و آنجا<br><br>با تیشه کنده و بریده می شود. شخص پرسید : چه می کنی؟<br><br>آیا مجسمه ای نمی سازی؟من ۀمده ام تا ببینم یک مجسمه<br><br>چگونه ساخته می شود،ولی فقط می بینم که تو سنگ ها را<br><br>می تراشی. هنرمند گفت، آن مجسمه پییشایش در درون<br><br>این سنگ نهفته است. نیازی به ساختنش نیست.<br><br>باید نوعی توده بی فایده یه سنگی را که دور آن را گرفته<br><br>از آن جدا کنم و آنگاه مجسمه خودش را متحلی می سازد.<br><br>مجسکه ساخته نمی شود، فقط کشف می شود.آن را<br><br>دوباره اکتشاف می کنم و به نور می آورم. استعداد ها و قابلیتهای<br><br>منحصر به فرد هرکس در درونش نهفته است، فقط نیاز به آن است<br><br>که آزاد و رها شود. مشکل این نیست که چگونه آن را تولید کنیم،<br><br>بلکه فقط این است که چگونه پوشش ها و موانع آن را برداریم.<br></b></font></font> text/html 2018-03-04T10:54:25+01:00 hmidraza1381.mihanblog.com حمیدرضا رستمی شکسپیر http://hmidraza1381.mihanblog.com/post/152 <b><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">شکسپیر میگه :<br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">اگه روزی فرزندی داشته باشم<br>بیشتر از هر اسباب بازی دیگه ای <br>براش بادکنک می خرم.<br><br>بازی با بادکنک خیلی چیزها روبه<br>بچه ها یاد میده.<br><br>بهش یادمیده که باید بزرگ باشه اما سبک، تا بتواند بلا بره.<br>بهش یاد میده که چیزای دوست<br>داشتنی میتونن توی یه لحظه، حتی <br>بدون هیچ دلیلی و بدون هیچ مقصری از بین برن<br><br>پس نباید زیاد بهشون وابسته بشه<br>و مهم تر ازهمه بهش یاد میده&nbsp; که<br>وقتی چیزی رو دوست داره،نباید <br>اونقدر بهش نزدیک بشه فشار بیاره<br>که راه نفس کشیدنش رو ببنده<br>چون ممکنه برای همیشه از<br>دستش بده.<br><br>واینکه وقتی یه نفر رو خیلی <br>واسه خودت بزرگ کنی در آخر<br>میترکه و به صورت خودت میخوره!!!<br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/100.gif"></font></font></b> text/html 2018-03-03T15:35:22+01:00 hmidraza1381.mihanblog.com حمیدرضا رستمی گرگ عاشق http://hmidraza1381.mihanblog.com/post/151 <b><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">گرگ عاشق آهویی شد تمام دندان<br><br>هایش را کشید که او را نخورد<br><br>آهوی&nbsp; او رفت حالا او مانده و بره <br><br>هایی ک ب او میخندند <br><br>این است رسم زندگانی<br><br><br>آدمها شبیه حرفهایشان نیستند<br><br>ساده اوح نباش<br><br>هیچکس دیگری را برای چیزی ک هست دوست ندارد<br><br><br>علاقه ی آدمها ب هم از نیازهایشان <br><br>شروع میشود.<br><br><br><br>نیاز هایی ک شاید روزی آدم دیگری<br><br>پاسخ بهتری برایشان داشته باشد....)).....<br></font></font></b> text/html 2018-03-03T09:07:17+01:00 hmidraza1381.mihanblog.com حمیدرضا رستمی قدر خودتان را بدانید http://hmidraza1381.mihanblog.com/post/150 <br><b><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">خودتان را محکم بچسبید......<br><br>قدر خودتان را بدانید.........<br><br><br>ارزان نفروشید خودتان را به حرفی<br><br>به نقلی ، به هدیه ای، به اندک توجهی......<br><br><br>بگذارید تلاش کند، بگذارید برای به دست آوردنتان هزار راه<br><br>را امتحان کند.....<br><br><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif">بگذارید قدر خودتان را بدانید.........<br></font></font></b> text/html 2018-03-02T14:45:05+01:00 hmidraza1381.mihanblog.com حمیدرضا رستمی نصیحت http://hmidraza1381.mihanblog.com/post/144 <font size="2"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">از بی ادبی کسی به جایی نرسید<br><br>دری است ادب: به هر گدایی نرسید!!<br><br>سر رشته ملک پادشاهی ، ادب است<br><br>تاجی است که جز پادشاهی نرسید.<br></font></b></font> text/html 2018-03-02T06:45:07+01:00 hmidraza1381.mihanblog.com حمیدرضا رستمی حس ناب http://hmidraza1381.mihanblog.com/post/143 <b><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">از بهلول پرسیدند:<br><br>زندگی آدمی به چه ماند؟؟<br><br>بهلول گفت:<br><br>به نردبانی دوطرفه که از یک طرفه <br><br>سن بالا میرود و از یک طرف دیگر، زندگی پایین می آید.<br><br><br><br><br><br><br><br></font></font></b> text/html 2018-03-01T12:58:22+01:00 hmidraza1381.mihanblog.com حمیدرضا رستمی جمله ای زیبا http://hmidraza1381.mihanblog.com/post/142 <b><font size="2"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">دکتر الهی قمشه ای چه زیبا می گویند<br><br>وقتی دعا میکنی،<br>&nbsp;دعای تو از این دنیا خارج میشود و به <br>جایی میرود که هیچ زمانی نیست.<br>دعایت به قبل از پیدایش عالم&nbsp; می رود.<br>دعایت به آنجا که دارند تقدیرت را <br>مینویسند میرود.<br><br>و تقدیر نویس مهربان عالم تقدیرت را با توجه به دعایت مینویسد.<br></font></font></b>